ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

ДОГОВОР: № 27/04/2/0/00131 от 14.08.2018г.

 БЕНЕФИЦИЕНТ: „ВАКОМ МП“ ООД – млекопреработвателно предприятие

ПРОЕКТ (Основна цел на проекта) : „Модернизация на технологичното оборудване и подобряване условията на производство на „Ваком МП“ ООД гр.Шумен“

       Адрес на инвестицията: гр.Шумен, ул.“Индустриална“ 18

 

Допълнителни цели на проекта:

– модернизиране на наличните мощности;

– внедряване на нови продукти, процеси и технологии;

– намаляване на себестойността на произвежданата продукция;

– подобряване на енергийната ефективност;

 

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА:    14.08.2018г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА:          14.08.2021г.

Contact

18 Industrialna Street

Shoumen, Bulgaria.

​​

Tel: +359 54830273

Tel 2: +359 888969470

office@vacom-bg.com

sales@vacom-bg.com

Name *

Email *

Subject

Message

© 2017