top of page

СЪОБЩЕНИЕ           На основание чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Ваком МП“ информира за подаване на уведомление за инвестиционно предложение /ИП/ за „Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване в поземлен имот 83510.669.50, ул. „Индустриална“ №18, гр.Шумен, община Шумен, област Шумен“, с възложител „Вакомп МП“ ООД.
            Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е водовземане от подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение тръбен кладенец в границите на поземлен имот (ПИ) 83510.669.50, находящ се на територията на гр.Шумен, община Шумен, област Шумен, собственост на „Ваком МП“ ООД. Съгласно скица, издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. Шумен имотът е с площ от 15148 м2, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване - за хранително-вкусова промишленост. Целта на ИП е осигуряване на промишлено водоснабдяване. Водното количество ще се използва за дейности, свързани с производството на млечни продукти – производство на сирне, кашкавал и др. Местоположението на бъдещия тръбен кладенец, определено след провеждане на геофизично изследване и хидрогеоложко проучване, е локализирано на Н = 183,22 при географски координати - N 43'16'07,3326"; Е 26°57'08,9126" и проектна дълбочина до 600 м (±50 м). Предполагаемата дълбочина на кладенеца е около 600 м. Максимално заявеното годишно водно количество е в размер на 57000 м3/год. Формираните отпадъчни води ще се отвеждат в канализацията на дружеството.
              Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС информацията е изпратена на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) Варна за изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

 Така заявените дейности за изграждане на собствен водоизточник попадат в  обхвата на Приложение №2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) - т. 2 „минно дело“, буква „г“- дълбоки сондажи за водоснабдяване и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционно предложение /ИП/ подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Предвид разпоредбите на чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за преценяване и произнасяне с решение е Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и води - гр.Шумен.

EUR.png

ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

ДОГОВОР: № 27/04/2/0/00131 от 14.08.2018г.

 БЕНЕФИЦИЕНТ: „ВАКОМ МП“ ООД – млекопреработвателно предприятие

ПРОЕКТ (Основна цел на проекта) : „Модернизация на технологичното оборудване и подобряване условията на производство на „Ваком МП“ ООД гр.Шумен“

       Адрес на инвестицията: гр.Шумен, ул.“Индустриална“ 18

 

Допълнителни цели на проекта:

– модернизиране на наличните мощности;

– внедряване на нови продукти, процеси и технологии;

– намаляване на себестойността на произвежданата продукция;

– подобряване на енергийната ефективност;

 

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА:    14.08.2018г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА:          14.08.2021г.

bottom of page